Logo
Napisz do nas Mapa witryny
Kancelaria Prawa Gospodarczego i Podatkowego
Witamy

Witamy na stronie Kancelaria Prawa Gospodarczego i Podatkowego Mirosława Szczepanik. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa korporacyjnego, którego głównym celem jest wspieranie firm na każdym etapie ich  rozwoju. Oferujemy też usługi dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, dopasowując je do indywidualnych potrzeb.


KLAUZULA INFORMACYJNA

(Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwana jako – „RODO”.)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Kancelarii jest doradca podatkowy - Mirosława Szczepanik prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą – KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PODATKOWEGO Mirosława Szczepanik, znajdująca się przy ul. Kościuszki 33a/107, 34-300 Żywiec, REGON: 072440763, NIP: 5531307099, numer tel.: 33 862-21-39, tel. kom. 606-916-613/517-790-778, adres e-mail: miroslawaszczepanik@ekancelariaszczepanik.pl.

Administrator danych osobowych informuje, że:

1.      Dane będą przetwarzane w celach prawidłowej realizacji umowy bądź zleconych czynności przez osobę której dane dotyczą, w ramach prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej, a w szczególności dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.

2.        Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, min. obowiązku archiwizacyjnego,

- art. 9 ust. 2 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

3.    Przysługuje Klientom Kancelarii, których dane osobowe będą przetwarzane, prawo do żądania od administratora dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

4.        Przysługuje Klientom Kancelarii, których dane osobowe będą przetwarzane, również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez administratora danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody do przetwarzania danych osobowych powinno być wyrażone na piśmie i przedłożone administratorowi, pod rygorem nieważności.

5.    Przysługuje Klientom Kancelarii, których dane osobowe będą przetwarzane, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość realizacji umowy bądź wykonania świadczenia przez administratora.

7.        Dane osobowe udostępnione przez Klientów nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8.        Dane osobowe udostępnione przez Klientów nie będą podlegały profilowaniu.

9.       Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy bądź zleconych czynności, a także archiwizowania przedmiotowych danych, po upływie tego okresu administrator obowiązany jest zniszczyć dokumenty zawierające dane osobowe.

Więcej
Co oferujemy?
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.
Więcej
Na górę
Kontakt
Mirosława Szczepanik Kancelaria Prawa Gospodarczego i Podatkowego
Żeromskiego 6/1
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 862 21 39 kom. 517-790-778, 606-916-613
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia